Ar-Ka

Legislacja

2017-02-28

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Jako członkowie Stowarzyszenia Architektów Katolickich Ar-Ka od początku jego działalności uważnie śledzimy wszelkie działania legislacyjne, których celem jest zmiana prawa w zakresie związanym z zawodem architekta. Działając w dziedzinie architektury mamy bezpośrednią styczność z jej otoczeniem prawnym, w sposób szczególny uczuwamy jego jakość i przewidujemy bezpośrednie skutki wprowadzanych zmian.

 

Dlatego jednym z celów założycieli i członków Stowarzyszenia Architektów Katolickich Ar-Ka było czynne włączenie się w procesy konsultacji projektów legislacyjnych. Okres działania Stowarzyszenia – relatywnie niedługi – zbiegł się z ożywionym procesem zmian legislacyjnych . Powstała konieczność opracowania szczegółowych analiz i uwag do powstających aktów prawnych, wśród członków stowarzyszenia zawiązał się zespół legislacyjny..

Zostaliśmy też zauważeni, czego efektem było zaproszenie nas do udziału  w organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa konferencjach , a także liczne zaproszenia do konsultacji projektów kolejnych aktów prawnych..

Dodatkowym efektem „dodanym” była możliwość współpracy z aktywnie działającą Radą Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów a zwłaszcza z działającym przy Radzie Zespole ds. Legislacji prowadzonym przez Bożenę Nierodę – wiceprzewodniczącą Rady. W tym miejscu składamy gorące podziękowania za wiedzę, którą wynieśliśmy z tych cennych dla nas spotkań.

Do chwili obecnej działający przy naszym stowarzyszeniu zespół opracował i przesłał do władz opinie kilkunastu projektów aktów prawnych.

 STANOWISKA AR-KA

 

Do chwili obecnej działający przy naszym stowarzyszeniu zespół opracował i przesłał do władz opinie kilkunastu projektów aktów prawnych.

Przedstawiamy je niżej w układzie chronologicznym:


2016 001  Ar-Ka do MIR ws ust pzp

2016 002  Ar-Ka do MIIB ws ustaw pzp pb i rewi

2016 004  Ar-Ka do MIIB ws WT

2016 004  Ar-Ka do_MIiB_ws WT załącznik

2016 008  Ar-Ka do MIIB ws KUB

2016 008 Ar-Ka do MIIB ws KUB_załącznik

2016 009 Ar-Ka do Marszałka Senatu ws zmian PB art.29

2017 001  Ar-Ka do MIIB uwagi po konferencji

2017 007 Ar-Ka do MIIB poparcie dla MKB

2017 008 -Ar-Ka_do MMIB ws standardy dostępności

2017 009  Ar-Ka do MIIB ws Ustawa o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach

2017 010  Ar-Ka do MIIB ws ust inwestycyjnej

2017 010 Ar-Ka do MIIB_ws ust inwestycyjnej załącznik

2017 011 Ar-Ka-do MIIB ws ust inwestycyjnej

2018-001-Ar-Ka-do MIIB ws specust mieszkaniowej - tabelka uwag

2018-003 Ar-Ka do MIIB ws spec-ust-mieszkaniowej

2018 009  Ar-Ka do MIIB ws  ust o architektach, ustawa o inżynierach

2018 009  Ar-Ka do MIIB ws  ust o architektach, ustawa o inżynierach - uwagi

2019 001  Ar-Ka do MIiR ws Ustawy o dostępności

2019 001  Ar-Ka do MIiR ws Ustawy o dostępności załącznik

2019 002 Ar-Ka do MIIR ws Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

2019 004 Ar-Ka-do MIIB ws projektu ustawy Prawo budowlane

2019 004  Załącznik ws projektu ustawy Prawo budowlane - Tabela z uwagami Ar-Ka

2020 003 Ar-Ka do MR ws Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

2020 003 Ar-Ka do MR ws. Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych - Tabela uwag cz. 1

2020 003 Ar-Ka do MR ws. Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych - Tabela uwag cz. 2