Ar-Ka

Członkowstwo

2015-04-15

Członkowie, ich prawa i obowiązki:

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca tytuł architekta, która uczestniczyła:
a) co najmniej w trzech spotkaniach Wspólnoty DSA, posiada pełną zdolność do czynności  prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych, identyfikuje się z jego celem, współpracuje w realizacji celu Stowarzyszenia oraz która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
b) lub co najmniej w jednym spotkaniu Wspólnoty DSA, posiada pełną zdolność do czynności  prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych, identyfikuje się z jego celem, współpracuje  w realizacji celu Stowarzyszenia oraz która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz z rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która uczestniczyła:
a) co najmniej w trzech spotkaniach Wspólnoty DSA, posiada pełną zdolność do czynności  prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych, identyfikuje się z jego celem, współpracuje w realizacji celu Stowarzyszenia oraz która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
b) lub co najmniej w jednym spotkaniu Wspólnoty DSA, posiada pełną zdolność do czynności  prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych, identyfikuje się z jego celem, współpracuje w realizacji celu Stowarzyszenia oraz która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz z rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, szczególnie zasłużona dla realizacji celu Stowarzyszenia, na wniosek Przedstawiciela Stowarzyszenia oraz dwóch członków zwyczajnych, przy czym godność członka honorowego  nadaje Walne Zebranie Członków. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.